درباره ما

محصولات و خدمات

نشانی
Mario Pinto S.p.A.
Strada delle Cacce, 21
10135 Torino
Italy

تلفن: +39 011 3918-811
فکس: +39 011 39188074
وبسایت: www.live-tooling.com
ایمیل: ارسال پیام

Contact person

Claudia Ceretto
Export Sales
ایمیل: ارسال پیام

نماینده

تلفن: +98 21 88767321
فکس: +98 21 88735803
وبسایت: www.dorrehsanat.com
ایمیل: ارسال پیام

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

Get in contact